لیست قیمت ها

لیست محصولات چسبی

چسب های یک دو سه و آکواریوم و اسپری فوم
نام محصولبرندنوع اصلینوع فرعیحجمتعداد در کارتن
چسب 123 میتراپل 100 میلی گرممیتراپل12310072
چسب 123 میتراپل 200 میلی گرممیتراپل12320050
چسب 123 میتراپل 400 میلی گرممیتراپل12340025
پاک کننده میتراپلمیتراپلپاک کننده50
چسب قایقی (مارین) میتراپلمیتراپلقایقی (مارین)24
اسپری فوم میتراپلمیتراپلاسپری فوم75016
      
چسب سیلیکون سفید کاسپینکاسپینسیلیکونسفید24
چسب سیلیکون شفاف کاسپینکاسپینسیلیکونشفاف24
چسب سیلیکون مشکی کاسپینکاسپینسیلیکونمشکی24
مزدا 85 گرمی کاسپینکاسپینواشرساز8540
مزدا 30 گرمی کاسپینکاسپینواشرساز30130
چسب چوب تیوپی کاسپینکاسپینچوب144
      
چسب چوب شمال دبهشمالچوبدبه1
چسب چوب شمال گالنشمالچوبگالن4
چسب چوب شمال کیلوشمالچوبکیلو24
چسب چوب شمال نیمشمالچوبنیم36
چسب جوب شمال تیوپیشمالچوبتیوپی (60گرم)96
چسب حرارتی زخیم شمالشمالحرارتی20
چسب حرارتی نازک شمالشمالحرارتی20
      
چسب 123 استارباند 400 میلی گرماستارباند12340025
چسب 123 استارباند 200 میلی گرماستارباند12320050
چسب 123 استارباند 100 میلی گرماستارباند12310072
مایع  100 گرمی استاربانداستارباندقطره جداگانه100200
خمیر درزگیر استاربانداستاربانددرزگیر24
روان کننده استاربانداستارباندروان کننده24
      
چسب مزدا مزیدا 85 گرمی استحکاماستحکامواشرساز85 گرمی40
چسب مزدا مزیدا 30 گرمی استحکاماستحکامواشرساز30 گرمی120
سیلیکون  s5000 شفاف استحکاماستحکامسیلیکونشفاف24
سیلیکون  s5000 سفید استحکاماستحکامسیلیکونسفید24
سیلیکون HZZ شفاف استحکاماستحکامسیلیکونشفاف24
سیلیکون HZZ سفید استحکاماستحکامسیلیکونسفید24
سیلیکون HZZ مشکی استحکاماستحکامسیلیکونمشکی24
سیلیکون  فیدر شفافاستحکامسیلیکونشفاف24
سیلیکون فیدر سفیداستحکامسیلیکونسفید24
سیلیکون فیدرمشکیاستحکامسیلیکونمشکی24
سیلیکون  سولجر شفافسولجرسیلیکونشفاف24
سیلیکون  سولجر سفیدسولجرسیلیکونسفید24
سیلیکون  سولجر مشکیسولجرسیلیکونمشکی24
سیلیکون اشنایدر شفاف اشنایدرسیلیکونشفاف24
سیلیکون اشنایدر سفید اشنایدرسیلیکونسفید24
سیلیکون اشنایدر مشکیاشنایدرسیلیکونمشکی24
سیلیکون باندومکس شفاف باندومکسسیلیکونشفاف24
سیلیکون باندومکس سفید باندومکسسیلیکونسفید24
سیلیکون باندومکس مشکی باندومکسسیلیکونمشکی24
سیلیکون گریزلی شفاف گریزلیسیلیکونشفاف24
سیلیکون بگریزلی سفید گریزلیسیلیکونسفید24
سیلیکون گریزلی مشکی گریزلیسیلیکونمشکی24
سیلیکون فیکسرباند شفاف فیکسرباندسیلیکونشفاف24
سیلیکون فیکسرباند سفید فیکسرباندسیلیکونسفید24
سیلیکون فیکسرباند مشکی فیکسرباندسیلیکونمشکی24
چسب 123 سناباند 400 میلی گرمسناباند12340025
چسب 123 سناباند 200 میلی گرمسناباند12320050
چسب 123 سناباند 100 میلی گرمسناباند12310072
قطره ای 3 گرمی سناباندسناباندقطره ای3144
سیلیکون 30 گرمی سناباند شفافسناباندسیلیکونشفاف30120
سیلیکون 30 گرمی سناباند مشکیسناباندسیلیکونمشکی30120
      
سیلیکون مسترسیل شفاف رازیرازیسیلیکونشفاف30024
سیلیکون مسترسیل مشکی رازیرازیسیلیکونمشکی30024
سیلیکون مسترسیل سفید رازیرازیسیلیکونسفید30024
چسب کرافت رازی 1 کیلوییرازیکرافتکیلو24
چسب کرافت رازی ربعیرازیکرافتربعی24
چسب کرافت رازی 100 سی سیرازیکرافت10036
چسب کرافت رازی 50 سی سیرازیکرافت5072
چسب PVC رازی 100 سی سیرازیpvc10036
چسب PVC رازی 50 سی سیرازیpvc5072
چسب تارگت رازی 100 سی سیرازیتارگت10036
چسب تارگت رازی 275 سی سیرازیتارگت27524
چسب همه کاره رازی 50 سی سیرازیهمه کاره5072
چسب همه کاره رازی 100 سی سیرازیهمه کاره10036
چسب قطره ای بلی استر رازیرازیقطره ای بلی استر144
چسب آهن رازی 50 سی سیرازیآهن5072
چسب آهن رازی 100 سی سیرازیآهن10036
      
چسب کاغذی کیهان 2.5 سانت / 30 یاردسیناکاغذی72
چسب کاغذی کیهان 5 سانت / 30 یاردسیناکاغذی32
چسب کاغذی سینسیناتی 2.5 سانت / 50 یاردسیناکاغذی72
چسب کاغذی سینسیناتی  5 سانت / 50 یاردسیناکاغذی32
چسب تایگر 100 سی سی سینا سیناتایگر10036
چسب تایگر قوطی سیناسیناتایگرقوطی24
چسب برق مشکی تایگرسینابرقمشکی500
چسب برق سفید تایگرسینابرقسفید500
چسب برق رنگی تایگرسینابرقرنگی500
چسب برق سینا مشکیسینابرقمشکی500
چسب برق سینا رنگیسینابرقرنگی500
چسب برق کیهان مشکیسینابرقمشکی250
چسب برق کیهان رنگیسینابرقرنگی250
چسب PVC 50 سیناسیناpvc5072
چسب PVC 100 سیناسیناpvc10036
چسب همه کاره سینا 50سیناهمه کاره5072
چسب همه کاره سینا 100سیناهمه کاره10036
چسب آهن 50 سیناسیناآهن5072
چسب آهن 100 سیناسیناآهن10036
      
چسب برق الماس مشکیالماسبرقمشکی500
چسب برق الماس رنگیالماسبرقرنگی500
چسب برق جک اسمیت مشکیجک اسمیتبرقمشکی500
چسب برق جک اسمیت سفیدجک اسمیتبرقسفید500
چسب برق جک اسمیت رنگیجک اسمیتبرقرنگی500
      
اسپری فوم آرازآرازاسپری فوم16
سیلیکون شفاف آرازآرازسیلیکونشفاف24
سیلیکون مشکی آرازآرازسیلیکونمشکی24
سیلیکون سفید آرازآرازسیلیکونسفید24
سیلیکون مخصوص آینه آرازآرازسیلیکونشفاف24
واشرساز 30 گرمی طوسی آرازآرازواشرسازطوسی36
      
چسب کاغذی 2.5 سانت / 54 یاردایران چسبکاغذی48
چسب کاغذی 5 سانت / 54 یاردایران چسبکاغذی24
      
چسب دوطرفه 1 سانت ساکاساکا دوطرفه480
چسب دوطرفه 2 سانت ساکاساکا دوطرفه380
چسب دوطرفه 3 سانت ساکاساکا دوطرفه260
چسب دوطرفه 4 سانت ساکاساکا دوطرفه200
چسب دوطرفه 5 سانت ساکاساکا دوطرفه160
      
غفاری دوقلورنگی240
غفاری دوقلوشفاف240
مزدا 85 گرمی غفاریغفاری واشرساز85 گرمی40
مزدا 30 گرمی غفاریغفاری واشرساز30 گرمی40
یاماها 30 گرمی طوسی غفاری واشرسازطوسی30120
واشرساز حرارتی کارتریج قرمز 310 غفاریغفاری واشرسازقرمز25
واشرساز حرارتی قرمز 30 گرمیغفاری واشرسازقرمز30120
واشرساز حرارتی قرمز 85 گرمیغفاری واشرسازقرمز8560
واشرساز حرارتی گسپرو 30 گرمیغفاری واشرساز30120
واشرساز حرارتی گسپرو 85 گرمیغفاری واشرساز8540
سیلیکون تاپ پلاس شفافغفاری سیلیکونشفاف24
سیلیکون تاپ پلاس سفیدغفاری سیلیکونسفید24
سیلیکون تاپ پلاس مشکیغفاری سیلیکونمشکی24
سیلیکون 30 گرمی غفاری شفافغفاری سیلیکونشفاف30120
سیلیکون 30 گرمی غفاری مشکیغفاری سیلیکونمشکی30120
سوپرسیلیکون شفافغفاری سیلیکون24
سوپر سیلیکون مشکیغفاری سیلیکونمشکی24
سوپر سیلیکون سفیدغفاری سیلیکونسفید24
سیلیکون شفاف ولیوکمغفاری سیلیکونشفاف24
سیلیکون سفید ولیوکمغفاری سیلیکونسفید24
سیلیکون مشکی ولیوکمغفاری سیلیکونمشکی24
سیلیکون TFT 3200 شفافغفاری سیلیکون25
اپوکسی اکس غفاریغفاری اپوکسی144
چسب زه غفاری غفاری زه40
چسب موش تیوپی 75 گرمی غفاریغفاری موش40
چسب چوب تیوپی 100 گرمی غفاریغفاری چوب24
براق کننده فلزات غفاریغفاری براق کننده فلزاتپمادی40
دوقلو مگاپوکس 330 غفاریغفاری دوقلو24
خمیر درزگیر غفاری (ماستیک)غفاری درزگیر24
همه کاره 100 غفاریغفاری همه کاره36
      
چسب کاغذی آبرو پهن 4 سانت / 25 یاردیآبروکاغذی90
چسب کاغذی آبرو باریک 2 سانت / 25 یاردیآبروکاغذی180
چسب کاغذی آبرو 2.5 سانت / 30 یاردیآبروکاغذی72
چسب کاغذی آبرو 5 سانت/ 30 یاردآبروکاغذی36
      
چسب صنعتی بل گالنبلصنعتیگالن6
چسب صنعتی بل حلببلصنعتیحلب1
چسب صنعتی بل 1 لیتریبلصنعتی1 لیتری12
چسب صنعتی بل ربعیبلصنعتیربعی36
چسب موکت بل گالنبلموکتگالن6
چسب موکت بل حلببلموکتحلب1
چسب موکت بل 1 لیتریبلموکت1 لیتری12
چسب موکت بل ربعیبلموکتربعی36
      
چسب تارنیت تیوپی بل بلتارنیتتیوپی36
چسب تارنیت قوطی بلبلتارنیتقوطی24
      
چسب سنگ جلاسنج 1 کیلوییجلاسنجسنگ1 کیلو12
چسب سنگ جلاسنج ربعیجلاسنجسنگربعی36
خمیر دوقلو میل پوکس جلاسنج (مشکی)جلاسنجخمیر میل پوکسمشکی72
خمیر دوقلو میل پوکس جلاسنج (سفید)جلاسنجخمیر میل پوکسسفید72
پولیش واکس مینی جلاسنج جلاسنجپولیش واکس24
هاردنر چسب سنگ جلاسنج جلاسنجهاردنر چسب سنگ120
براق کننده فلزات جلاسنججلاسنجبراق کننده فلزات240
پولیش نرم کیلو جلاسنججلاسنجپولیش نرمکیلو12
پولیش نرم نیمی جلاسنججلاسنجپولیش نرمنیم کیلو24
پولیش نرم ربعی جلاسنججلاسنجپولیش نرمربعی36
پولیش واکس نیمی جلاسنججلاسنجپولیش واکسنیم کیلو24
پولیش واکس ربعی جلاسنججلاسنجپولیش واکسربعی36
پولیش زبر نیم جلاسنججلاسنجپولیش زبرنیم کیلو24
پولیش زبر ربعی جلاسنججلاسنجپولیش زبرربعی36
چسب سنگ کیلو لایت جلاسنججلاسنجسنگکیلو12
چسب دو قلو رنگی جلاسنججلاسنجدوقلورنگی288
چسب دو قلو شفاف جلاسنججلاسنجدوقلوشفاف288
چسب 123 آبی جلاسنججلاسنج12325
چسب 123 قرمز جلاسنججلاسنج12325
      
کریستال قهوه ای جانسونجانسونکریستالقهوه ای72
کریستال زخیم جانسونجانسونحرارتیزخیم25
کریستال نازک جانسونجانسونحرارتینازک25
      
چسب قطره ای آلفا 3 گرمیآلفاقطره ای 3144
      
چسب موش کتابی چینیمتفرقهموشکتابی100
تفنگ سیلیکون فلزیمتفرقهگانفلزی25
چسب موش تیوپی 100 گرم چینیمتفرقهموشتیوپی100100
چسب موش تیوپی 130 گرم چینی متفرقهموشتیوپی130100
چسب حرارتی زخیم یوروفیکسیوروفیکسحرارتی20
چسب تحریری 36 یارد 18 میل تاپروتاپروتحریری600
      
نوار تفلون خمیری دنا صورتی دناتفلونصورتی600
نوار تفلون دنا بنفش دناتفلون600
نوار تفلون آسیا کویر آسیا کویرتفلون600
نواز تفلون خمیری آسیا کویرآسیا کویرتفلون600
      
چسب 100 میل راشا راشا12310072
چسب 400 میل راشاراشا12340025
مایع 100 گرمی راشاراشا123100150

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *